Vår undervisning

På Högastensskolan utgår vår planering alltid från våra elevers behov. Vi fokuserar mycket på elevernas språkutveckling eftersom språket spelar en stor roll i alla ämnen. Vi arbetar också med att erbjuda våra elever välutvecklade lärmiljöer. I det ingår miljöer både inomhus och utomhus men också digitalt.

Formativ och språkutvecklande undervisning

På Högastensskolan försöker vi anpassa undervisningen utifrån elevernas resultat och utifrån de kunskaper vi har om deras behov. I praktiken innebär det att läraren planerar sina lektioner och ämnesområden utifrån gruppens behov tillsammans med läroplanens mål. Det pågår ett ständigt reflekterande över vad man ser och vad man kan göra annorlunda. Att fokusera på elevernas språkutveckling är viktigt då språket har stor betydelse för att lära sig och för att visa sina kunskaper i alla ämnen.

Vi uppmuntrar en allsidig bedömning så eleven får visa sina kunskaper på olika sätt. Likaså ska undervisningen vara varierad så eleven får ta till sig kunskaper genom olika arbetssätt. Lärarna praktiserar formativ bedömning, det vill säga med tydliga mål och framgångskriterier, ett aktivt klassrum, med feedback från lärare till elev, med kamratrespons och reflektion över sitt lärande hos eleven.

Vår pedagogiska tanke är att ge återkoppling i form av framåtsyftande kommentarer istället för betyg på enskilda uppgifter. Detta för att det faktiskt gynnar elevernas utveckling mer än ett betyg på en uppgift. Betyget är sedan en sammanvägning av en mängd olika saker och den analysen gör läraren i slutet av varje termin.

De tidiga åren

Vår förskoleklass på Högastensskolan håller till i egna lokaler nära lågstadiet och nära en stor och fin lekpark och gräsyta. Här sker lärandet genom lek och nyfikenhet, genom nära relationer med engagerade förskollärare och genom en medveten pedagogik. Barnen är ute så mycket som möjligt, vilket innebär att lärande även sker i olika utemiljöer. När de är inne finns det en mängd olika platser att vara på. Kanske föredrar barnet att sitta på golvet, eller i soffan, vid ett bord eller på vår läktare? Vi har två större salar och några mindre grupprum.

Barnen har tillgång till egen Ipad, en miljö som inspirerar till skapande, kommunikation och undersökande arbetssätt samt en mängd leksaker och spel. Vad som används beror på det pedagogiska syftet, barnens intresse och behov. Hos oss i förskoleklass får barnen en lugn och trygg skolstart och god förberedelse inför deras fortsatta skolgång.

I årskurserna 1-3 arbetar vi åldersblandat till största delen av dagen. I ämnena slöjd och idrott är vi däremot årskursvis och då är gruppen mindre, vilket ger mer tid till de som är kvar i klassen. Fördelarna vi ser med detta arbetssätt är att eleverna kan arbeta utifrån sin kunskapsnivå och inte utifrån ålder. Det går också snabbt att skapa nya, trygga grupper då inte hela gruppen blir ny på en gång. De äldre barnen lär de nya barnen och hjälper dem att komma in i gruppen och det är lätt att hitta nya vänner.

Vi ser flera pedagogiska möjligheter att dela in våra elever i olika grupper även utanför sin klass. Kopplad till vårt arbetslag F-3 har vi ett antal resurspersoner och en specialpedagog.

Årskurserna från förskoleklass till årskurs 3 samverkar också med fritidshemmet för att kunna stärka och komplettera det som görs i skolan. Barnen möter i stort sett samma personal hela sin dag hos oss och de är i samma lokaler. Det skapar trygghet och goda relationer.

Digitala lärmiljöer

Att arbeta digitalt är en självklarhet hos oss. Alla elever har ett eget digitalt verktyg. Elever i årskurs F-8 har var sin Ipad och eleverna i årskurs 9 har var sin egen Chromebook. Detta ökar elevernas motivation och ger olika valmöjligheter vid arbetssätt. Det bidrar också till att skapa olika kommunikativa lärandemöjligheter. Vi tänker att skolan ska spegla samhället och den digitala utvecklingen går snabbt. På vår skola har vi därför en IKT-pedagog och en pedagog med särskilt uppdrag att utveckla och inkludera digitaliseringen i undervisningen så vi håller oss uppdaterade med utvecklingen.