Lärstilar

På Högastensskolan arbetar vi med olika inlärningsstilar för att göra eleverna medvetna om hur de ska arbeta för att bäst lära sig. Pedagogerna arbetar på ett varierande sätt i undervisningen för att utveckla och inspirera eleverna så mycket som möjligt.

På skolan försöker vi så ofta som möjligt att arbeta med entreprenöriellt lärande. Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt arbetssätt som verkar för att utveckla de kompetenser och styrkor som brukar känneteckna entreprenörer. Exempel på dessa egenskaper är förmågan att utveckla idéer, ansvarskänsla, drivkraft , motivation, självkännedom, tro på den egna förmågan och initiativförmåga. Vi arbetar även tematiskt så mycket som möjligt. Detta för att ge eleverna en helhetssyn över sitt kunskapsområde.

Alla elever har ett eget digitalt verktyg. Elever i år 1-6 har var sin Ipad och eleverna i år 7-9 har var sin egen Chromebook. Detta ökar elevernas motivation och ger olika valmöjligheter vid arbetssätt- och redovisningsform.