Så arbetar vi

Alla kommunala skolor i staden ingår i Helsingborgs stads skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.   

Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Digitalteknik är ett självklart hjälpmedel i alla ämnen. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barnen i Helsingborgs stads skolor.

Undervisning

I följande stycken kan du läsa om hur vi jobbar med undervisning på Högastensskolan.

Lärstilar

På Högastensskolan arbetar vi med olika inlärningsstilar för att göra eleverna medvetna om hur de ska arbeta för att bäst lära sig. Pedagogerna arbetar på ett varierande sätt i undervisningen för att utveckla och inspirera eleverna så mycket som möjligt.

På skolan försöker vi så ofta som möjligt att arbeta med entreprenöriellt lärande. Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt arbetssätt som verkar för att utveckla de kompetenser och styrkor som brukar känneteckna entreprenörer. Exempel på dessa egenskaper är förmågan att utveckla idéer, ansvarskänsla, drivkraft , motivation, självkännedom, tro på den egna förmågan och initiativförmåga. Vi arbetar även tematiskt så mycket som möjligt. Detta för att ge eleverna en helhetssyn över sitt kunskapsområde.

Alla elever har ett eget digitalt verktyg. Elever i år 1-6 har var sin ipad och eleverna i år 7-9 har var sin egen Chromebook. Detta ökar elevernas motivation och ger olika valmöjligheter vid arbetssätt- och redovisningsform.

Läsa, skriva och räkna

Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter år ett och räkna efter år två. Dessa löften är gemensamma för alla skolor som ingår i Helsingborgs stads skolor. För att nå våra mål är samarbetet med hemmet mycket viktigt. Eleverna läser och skriver varje dag på en individuell nivå och får individuella läxor.

Genom lekar, sånger och spel ser vi till att arbetet med svenska och matematik känns lustfyllt. Vi använder oss av utomhuspedagogik för att förtydliga och konkretisera de olika arbetsområdena. De elever som har behov av det ges möjlighet att arbeta i mindre grupp en stund varje dag.

Inom matematiken använder vi oss av Britt-Louise Teglanders matematiska talbilder. Britt-Louise Theglanders metod går ut på att konkretisera matematiken för de yngsta barnen så att de förstår vad de gör. Matematiken är abstrakt till sin natur och måste konkretiseras för att eleverna ska förstå. Det som är speciellt med Britt-Louise Theglander är också hennes koppling till hur hjärnan fungerar. Hon är både lärare och neurolog.

Livsstil och hälsa

På Högastensskolan lägger vi mycket vikt vid att skapa ett sunt förhållningssätt till sig själv och sin egen kropp. Vare sig det gäller hur vi rör oss eller vad vi stoppar i oss.

I de yngre åren arbetar vi med livsfärdighetsträning, avslappning och massage. Vi spenderar mycket tid utomhus och barnen uppmuntras att ha med sig frukt på rasterna. Även de lite äldre eleverna har många aktiviteter ute. Det kan vara allt från att åka på naturskola, ha gemensamma aktivitets- och friluftsdagar till den årliga skoljoggen – där alla elever och pedagoger deltar. I alla klasser arbetar vi med hälsa och pratar om vikten av att röra sig och äta hälsosamt och samtalar kring hur det påverkar skolarbetet.

Du som förälder

Vi strävar efter ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. Genom väl förberedda utvecklingssamtal, föräldraråd och kontakt med mentor hoppas vi att du som förälder känner dig väl insatt i ditt barns skolgång.

Skolan på webben

Unikum är ett webbaserat verktyg som ger dig som förälder möjlighet att följa ditt barns utveckling kontinuerligt. I Unikum finns ditt barns utvecklingsplan, IUP, samt den övergripande planeringen av den pedagogiska verksamheten. Du hittar Unikum via Skolportalen.

Du som förälder är alltid välkommen att besöka oss på Högastensskolan.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.