Råd och stöd

För att våra elever ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt måste de må bra.

Elevhälsa

Högastensskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till den centrala elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Högastensskolan har också ett eget elevhälsoteam med följande professioner:

  • specialpedagoger (för närvarande har vi fem stycken)
  • skolsköterska
  • skolläkare
  • skolpsykolog
  • skolkurator
  • studie- och yrkesvägledare
  • rektor och biträdande rektorer

Till oss i elevhälsoteamet kan elever, vårdnadshavare och pedagoger vända sig för att få råd och stöd. Till oss kan man komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt. Skolans elevhälsoteam träffas regelbundet och diskuterar såväl enskilda elevärenden, klasser som elevhälsofrämjande och förebyggande insatser. Efter mötena återkopplar vi till berörda. Elevhälsoteamet är ett stöd för pedagoger och arbetslag, som vi ständigt för en dialog med och där elevens bästa står i centrum.

Trygghetsvärdar

Hos oss har vi trygghetsvärdar som rör sig i våra korridorer och byggnader hela skoldagen. På så sätt finns det alltid extra vuxna som hjälper eleverna och som ser till att det är lugn och ro.